Sagen henlagt

Med en nærmest lakonisk meddelelse, har Konkurrencerådet orienteret herværende redaktion om, at man har lukket sagen om den ulovlige og konkurrenceforvridende kommunale støtte til fodboldaktieselskabet AB A/S.

Den ulovlige støtte havde som bekendt den effekt, at AB A/S blev reddet fra konkurs og tvangsnedrykning til anden division og evig glemsel.

Konkurrencerådet meddelelse er yderst kortfattet.

Efter aftale med Martin Molter West besvarer jeg hermed din henvendelse. Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen har lukket den pågældende sag med henvisning til paragraf 14 i konkurrenceloven.

Meddelelsen er ikke ledsaget af yderligere begrundelse, hvorfor vi vælger at gengive paragraf 14 i sin fulde ordlyd. Vi overlader det til vore læsere selv at konkludere, hvilket grundlag sagen er lukket.

Konkurrencemyndigheden. Organisation og beføjelser

§ 14. Konkurrencerådet påser overholdelsen af denne lov og de forskrifter, der er udstedt i medfør af loven, jf. dog § 2, stk. 4, 1. pkt. og § 11 a, stk. 3, 1. pkt. Dette gælder dog ikke for regler udstedt i medfør af § 11 c. Konkurrencerådet kan behandle en sag af egen drift, efter anmeldelse, på grundlag af en klage eller som følge af en henvisning fra Europa-Kommissionen eller andre konkurrencemyndigheder i Den Europæiske Union. Konkurrencerådet afgør, om der er tilstrækkelig anledning til at undersøge eller træffe afgørelse i en sag, herunder om sagsbehandlingen midlertidigt eller endeligt skal indstilles. Ligeledes kan Konkurrencerådet beslutte at undlade at behandle en sag, hvor virksomheder tidligere har afgivet tilsagn efter § 16 a, stk. 1.

Stk. 2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet i sager efter denne lov og varetager på rådets vegne den daglige administration af loven.

Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter Konkurrencerådets forretningsorden og de nærmere regler for rådets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens virksomhed på konkurrenceområdet, herunder regler om afskedigelse af rådsmedlemmer eller disses suppleanter efter indstilling fra Konkurrencerådets formand før en periodes ophør

Læs også Konkurrencerådet tøvende.

Læs også At sidde på hænderne og samtidig holde sig for ører og øjne.

På redaktionen opfordrer vi interesserede læsere til at følge den helt analoge sag om Viborg Kommunes ligeledes ulovlige støtte til Viborg FF. Start eventuelt her.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune, Kommunalt tilsyn. Bogmærk permalinket.