Rensningsanlæg kamufleret som natur

Da Gladsaxe Kommune sammen med Nordvand A/S skulle separatkloakere et større område i Gladsaxe, stod man over for et problem, da det overfladevand, der skulle skaffes af vejen, var for forurenet til at blive udledt direkte i naturen. På baggrund af Gladsaxe Kommunes Carsten Sølysts skrivelse til Nordisk Råd, hvori han selv anbefaler, at Gladsaxe Kommune tildeles Nordisk Råds Natur- og Miljøpris 2014 for projektet i Høje Gladsaxe Park, har Gladsaxen nærlæst Gladsaxe Kommunes VVM-redegørelse for projektet.

Carsten Sølyst skriver blandt andet til Nordisk Råd om søernes rensning af regnvand:

Overfladeløsningerne spænder fra åbne grøfter, regnbede, fugtige lavninger og naturligt udformede søer til rekreative elementer skabt til leg og specielt designede bassiner til rensning af vandet. Alle løsninger er koblet sammen for at skabe synergi og mulighed for at rense regnvandet ordentligt, før det udledes til vores naturområder, hvor det bidrager til at øge den biologiske mangfoldighed og skabe varieret landskabselementer.

I VVM-redegørelsen er det meget indgående beskrevet, at de nye store søer i Høje Gladsaxe Parken er alt andet end naturområder. Det drejer sig om regulære renseanlæg, som forudsættes regelmæssigt at skulle oprenses og have fjernet bundfald. VVM-redegørelse gør yderligere rede for, at formålet med det store anlæg er at skabe mulighed for nedsivning af vandet, så den endelige afledning til Utterslev Mose bliver mindst mulig.

Beskrivelsen af den sidste af de fire rensende søer indeholder denne passus om kamufleringen af bassinet som naturområde.

Udover beplantning som visuelt skal give karakter af et vådområde, ønskes også planter som skal sikre en effektiv filtrering af regnvandet gennem den underliggende muld.

Det filtrerede vand fra denne sø ledes bort via rør, som ligger under det rensende lag af muld.

Bunden udføres med først et lag af filtermuld, dernæst fordelingssand og nederst er dræn som etableres i velegnet filtergrus. Drænsystemet afvander til eksisterende vandløb via en brønd med en overløbskant indbygget, hvori der installeres vandbremse, der drosler udløbet ned til ca. 40 l/s.

Endnu et ødelagt ynglested for arten Spidssnude Frø?

I VVM-redegørelsen kan man læse, at det nye kunstige vandløb fra den højeste beliggende sø skal ledes uden om en vandfyldt lavning, der angiveligt er ynglested for den strengt beskyttede art Spidssnudet Frø. Der gøres opmærksom på faren for at det nye vandløb, der løber tæt på vådområdet, vil kunne risikere at afvande ynglestedet.

Da Gladsaxen i maj måned i 2014 besøgte Høje Gladsaxe Park, var dette vådområde helt udtørret, og man kan frygte, at Gladsaxe Kommune er i gang med at gentage skandalen fra TV-byen, hvor man også lykkedes med at ødelægge et ynglested for arten Spidssnudet Frø.

Nyt vandløb med det afvandede vandhul i baggrunden

Nyt vandløb med det afvandede vandhul i baggrunden

Arten Spidssnudet Frø har behov for vand, indtil haletudserne er store nok til at gå i land, hvilket som oftest sker senere end maj måned.

 

Hele VVM-redegørelsen kan læses her på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.