Lang tradition for nedlæggelse af grønne områder videreføres

Gladsaxe Kommune har i mange år ført den politik, at grønne og fredede områder blot skal betragtes som reservejord til fremtidige byggerier. Det har gjort sig gældende i en række realiserede og ikke realiserede byggerier.

Af de realiserede byggerier vil trofaste læsere af Gladsaxen kende til omdannelsen af TV-byen, hvor Gladsaxe Kommune så stort på beskyttelsen af arten Spidssnudet Frø, som den danske stat i forhold til EU er forpligtet til at yde streng beskyttelse. En anden sag drejede sig om Aldershvile Planteskole ved Bagsværd Sø. Her tillod Gladsaxe Kommune opførelse af et kæmpe glashus. Stik imod egne planer, en gældende fredning og søbeskyttelsen ved Bagsværd Sø. I Søborg mente Gladsaxe Kommune, at det var helt i orden at inddrage en græsplæne til byggeri trods det, at græsplænen var friareal for en nærliggende bebyggelse af rækkehuse. Det lykkedes dog ikke Gladsaxe Kommune, at gennemføre et kæmpebyggeri på nogle af banerne i Gladsaxe Idrætspark. En stor folkelig protest og projektets uforenelighed med beskyttelseszonen omkring Tinghøj Batteri lagde planer om en cykelhal endeligt i graven.

Nu er den tilsyneladende gal igen. Endnu en skinhøring.

Garhoej-mod-GK-grund

Gladsaxe Kommune har indkaldt ideer og forslag til anvendelse af et areal, der ligger som nabo til kæmpehøjen Garhøj på Holmevej. Gladsaxe Kommune agter at sælge naboarealet til Garhøj med henblik på opførelse af nogle rækkehuse.

Det fremgår af indkaldelsen, at Gladsaxe Kommune efter den formelle høringsfrist vil udarbejde endnu et tillæg til kommuneplanen og en ny lokalplan, som allerede har fået nummer 248. Alt sammen noget der tyder på, at Gladsaxe Kommune allerede har besluttet sig inden borgerne er blevet hørt.

Tidsfrist for ideer og forslag er 17. maj 2016. Læs om Gladsaxe Kommunes plan her.

Grund med en fortid.

Det er ikke kun kæmpehøjen, der er med til at give området en fortid. Det hører også med, at den oprindelige ejer af området omkring Garhøj, malermester N. A. Nielsen, i 1925 forærede grunden med Garhøj til de to grundejerforeninger i området, Grundejerforeningen ”Grønnemosegaard” og Søborg Grundejerforening.

Malermesteren udstedte et såkaldt gavebrev, og lod blandt andet bestemme:

”Adgangen maa kun betinges af særlig Entre ved saadanne Møder eller Fester, hvis Overskud til Anlæg, eller Vedligeholdelse af det offentlige Anlæg, som det er Meningen at indrette af denne Parcel (matr. 4 gq – redaktionen) i Forbindelse med Matr. Nr. 4 gr og 4 gs.”

Matrikelkort fra 1932 med Garhøj matr. 4 gq

Matrikelkort fra 1932 med Garhøj på matr. 4 gq

Malermesterens grønne område er siden blev anvendt til møder og fester ikke mindst Sankt Hans-fester med afbrænding af bål.

På trods hensigtserklæringen om et større offentligt areal omkring Garhøj, lod Gladsaxe Kommune sidenhen opføre bygninger på de to nævnte matrikler 4 gr og 4 gs. Forinden havde Gladsaxe Kommune traditionen tror dispenseret til sig selv fra beskyttelsen af området.

Disse bygninger er gennem tiden blevet anvendt til forskellige formål, men i 2006 blev det besluttet, at rive nogle af bygningerne ned.

I den forbindelse var Gladsaxe Kommune tilsyneladende opmærksom på malermester N. A. Nielsens ønske om at etablere et større offentligt areal omkring Garhøj. I hvert fald blev det i forbindelse med nedrivningstilladelsen besluttet, at det frilagte område skulle overgå til Trafik- og Teknikudvalget, som også fik tilført penge til vedligeholdelse af arealet.

På baggrund af ovenstående foreslår Central- og Skatte­for­valt­ningen, at beboelsesdelen af ejendommen nedrives og udlægges til grønt område i tilknytning til det allerede ek­sis­terende Garhøj­anlæg. Arealet overføres til Trafik og Teknikudvalgets område. Der overføres samtidig 8.000 kr. fra Økonomiudvalgets driftsbudget til Trafik- og Teknikudvalgets driftsbudget til gartnerisk vedlige­hol­delse fra 01.01.2007.” – Byrådet sag nummer 132, 14.. juni 2006

Beskyttelseslinjer.

Generelt er kæmpehøje som Garhøj omkranset af en beskyttelseszone med en radius på 100 meter. Inden for denne zone må der ikke foretages noget, som kan hindre indblikket til fortidsmindet. Sådanne bestemmelser er indført for at undgå situationer, som eksisterer andre steder i Gladsaxe Kommune, hvor kæmpehøje ligger indeklemte i private haver, så offentligheden ikke eller næsten ikke kan få øje på dem.

I forbindelse med digitalisering af den offentlige administration blev det for år tilbage bestemt, at borgerne skulle have eet sted, hvor de kunne se, hvilke bestemmelser der gælder for et givet område. Dette sted findes på Danmarks Miljøportal (http://kort.arealinfo.dk), og her kan man se, at Garhøj er omgivet af en 100 meter zone.

Garhoej-med-beskyttelseszone

Den officielle beskyttelseszone på Danmarks Miljøportal. – 6. maj 2016

Da Gladsaxe Byråd i 1997 vedtog en af de største lokalplaner i kommunen, lokalplan 100, var spørgsmålet om beskyttelseszonen omkring Garhøj også oppe at vende, idet en af indsigelserne til lokalplanen gik ud på, at kæmpehøjen ikke var beskyttet.

Indsigelse:

d. I denne forbindelse ankes over, at lokalplanforslagets juridiske del ikke indeholder en bestemmelse om 100 m-linien.

Forvaltningens svar:

d. Udsagnet er ikke korrekt. Lokalplanforslagets juridiske del indeholder i § 13.1 en bestemmelse om 100 m-beskyttelseslinien.
Byrådet sag nr. 50, 12. marts 1997

Reduceret beskyttelseslinje fra 2003Selv om Danmarks Miljøportal og lokalplan 100 fastlægger en beskyttelseszone på 100 meter, har Gladsaxe Kommune i al stilhed fået reduceret beskyttelsen til kun at omfatte selve grunden, matr. 4 gq, nu 4 mo, hvor Garhøj ligger. Denne reduktion skete i 2003 på baggrund af et brev fra 2001 fra det nu nedlagte Københavns Amt, hvor man foreslår en reduktion så beskyttelsen kommer ligge tæt på allerede eksisterende bebyggelse.

Omlægning af matrikler 1939

Omlægning af matrikler 1939 (del af 4 gr og 4 gs = 4 gs, 4 gq og del af 4 gr = 4 mo)

Da Gladsaxe Kommune i 2006 gav tilladelse til nedrivning af noget af bebyggelsen og overlod det frilagte areal til offentligt anlæg, glemte man åbenbart at ændre beskyttelsen af Garhøj tilsvarende. Denne forglemmelse synes nu yderst belejligt, da den kan være med til at fremme kommunens lange tradition for at betragte grønne områder som arealreserve til endnu mere tæt bebyggelse.

Projektet med cykelbanehallen blev blandt andet standset, fordi planerne blev mødt med et utal af individuelle indsigelser, mon ikke også dette nye projekt kan få mange borgere til at fare i blækhuset.

Tidsfrist for ideer og forslag er 17. maj 2016. Læs om Gladsaxe Kommunes plan her.

 

Garhøj i 1954

Garhøj i 1954

Garhøj i 2006

Garhøj i 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garhøj i 2010

Garhøj i 2010

 

Garhøj i 2008

Garhøj i 2008

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.