Dansk Forening for Rosports hede drømme i konflikt med EU-direktiv

Dansk Forening for Rosport (DFfR) har i et høringssvar til den kommende plejeplan for Bagsværd Sø afsløret foreningens hede drømme om helt at omdanne søen til et anlæg forbeholdt rosporten. Gladsaxen er ved en aktindsigt i sagen om plejeplanen for Bagsværd Sø blevet bekendt med, hvordan DFfR ønsker, at søen skal anvendes i fremtiden. I det høringssvar, som DFfR har sendt til Gladsaxe Kommunes, fremgår det, at DFfR har ønske om at omdamme hele søen til brug for rosporten. DFfR begrunder sine ønsker med, at fredningen af Bagsværd Sø har til formål at fremme udviklingen af rosporten på søen.

DFfR har fremsendt nedenstående kortbilag til Gladsaxe Kommune. Som det fremgår af bemærkningen er de indtegnede baner ikke målfaste. På redaktionen har vi derfor indtegnet linjer, som giver et bedre indtryk af omfanget af de tiltag, som DFfR ønsker foretaget, og som foreningen mener ligger indenfor fredningens bestemmelser.

Forslag til nye robaner på Bagsværd Sø udarbejdet af Dansk Forening for Rosport

Forslag til nye robaner på Bagsværd Sø udarbejdet af Dansk Forening for Rosport

Forslaget indebærer, at de faste robaner udvides med en 100 meter bred bane til returroning. Sammen med den 25 meter brede bane langs nordsiden af kysten, bliver der tale om en samlet bredde af roanlægget på 200 meter, og som det ses af vores hjælpelinje, vil roanlægget optage hele vandfladen mellem Aldershvilepynten og bredden ved Sophienholm.

 

Atter er et anlæg i strid med EU-direktiv.

Vi har i Gladsaxen tidligere beskrevet, hvordan den danske stat kom i problemer, fordi man ikke i tide havde indført regler, som blandt andet skulle have forhindret sagen om udslettelsen af ynglestederne i TV-byen for den beskyttede art Spidssnudet Frø. Nu ser det ud til, at sagen om fredningen af Bagsværd Sø kombineret med ønskerne om et væsentligt udviet rostadion ligeledes kan bringe staten i konflikt med EU’s direktiver. Denne gang handler det om det såkaldte Vandrammedirektiv, som pålægger den danske stat at sikre god økologisk tilstand i danske vandløb og søer.

En rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi  ved Aarhus Universitet fra 2013 beskriver, hvordan man kan måle om Vandrammedirektivets krav er opfyldt. Rapporten opstiller 4 krav, som alle skal være opfyldt for, at man kan sige, at direktivet er opfyldt. For en sø som Bagsværd Sø med en vanddybde på under 3 meter gælder det blandt andet, at søen skal være dækket af bundvegetation på mellem 30 og 40 procent af søens areal. Det betyder, at et areal svarende til Radiobugten skal være 100 procent dækket af bundvegetation før end direktivets ene krav er opfyldt. I følge direktivet skal kravene være opfyldt i 2015. På den baggrund kan det undre, at Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner har givet tilladelse til beskæring af undervandsvegetation længe inden, det er konstateret om Vandrammedirektivets krav om 30-40 procent bundvegetation er opfyldt.

Alene de nye robaner optager et areal, som svarer til 50 procent af søens areal, hertil kommer, at DFfR ønsker store arealer udenfor robanerne friholdt for bevoksninger, det drejer sig store forekomster af sivbevoksninger langs søbredden. Det vil muligvis også komme til at omfatte den store undervandsvegetation i søens vestlige ende ved målområdet. Som Gladsaxen tidligere har beskrevet vil en uddybning af robanen i målområdet med stor sandsynlighed medføre tilstrømning af flydende bundmateriale fra hele det nærliggende område, og man må imødese, at hele området i søens vestlige ende uddybes og al undervandsvegetation vil forsvinde.

På nedenstående kortudsnit af Bagsværd Sø har vi forsøgt at anskueliggøre, hvor stor en del af vandfladen DFfR forestiller sig at lægge beslag på med henvisning til fredningens bestemmelse om at muliggøre udviklingen af rosporten på Bagsværd Sø.

Roanlæggets fremtidige beslaglæggelse af vandfladen i Bagsværd Sø

Roanlæggets fremtidige beslaglæggelse af vandfladen i Bagsværd Sø

Det fremgår af Gladsaxe Kommunes notat i sagen, at man muligvis bliver nødt til at diskutere Vandrammedirektivets krav med DFfR med henblik på en justering af foreningens ønsker om et endnu større rostadion på Bagsværd Sø.

Gladsaxe Kommune afholder borgermøde om plejeplanen tirsdag 12. august 2014.

Læs DCE-rapporten.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.