90 millioner kroner til Bagsværd Rostadion

På Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets kommende møde 6. maj 2014 skal udvalget tage stilling det videre arbejde med et projekt til renovering af rostadion på Bagsværd Sø.

Nedskaleret projekt

Det projekt, der nu forligger, er et projekt, som i forhold til rosportens oprindelige vision for et rostadion af international standard er nedskaleret. Det oprindelig projekt indebar blandt andet en uddybning af robanerne til 3 meter for at imødekomme det internationale roforbund FISAs minimumskrav.

FISA stiller også strenge krav til søens vandkvalitet, der skal leve op til kravene om badevand. Som Gladsaxen tidligere har beskrevet, er miljømyndighederne i såvel Lyngby-Taarbæk som Gladsaxe kommuner af den opfattelse, at det ikke er muligt at opnå badevandskvalitet i Bagsværd Sø, fordi søen stadig er modtager af urenset kloakvand.

Det nye projekt indbærer nu “kun” en vanddybde på 2 meter, idet det anses for tilstrækkeligt til et rostadion, der kun skal anvendes til træning.

Nye bygninger til erstatning af Dansk Forening for Rosports bygninger øger bebyggelsen med 50%.

Gladsaxen er via aktindsigt i sagen blevet bekendt med, at det nye projekt også omfatter helt nye bygninger til erstatning ef Dansk Forening for Rosports eksisterende bygninger ved Bagsværd Sø. Den nye bygning forventes at have op til 50 procent flere kvadratmeter end de eksisterende bygninger.

Arkitektfirmaet Mangor og Nagel har på vegne af Københavns Kommune udarbejdet et forslag til fremtidig udformning.

Arkitektfirmaet Mangor og Nagels forslag til erstatningbyggeri ved Bagsværd Sø

Arkitektfirmaet Mangor og Nagels forslag til erstatningbyggeri ved Bagsværd Sø

Det nye byggeri kræver dispensation fra den reducerede søbeskyttelseslinje, som Gladsaxe Kommune vedtog i 80erne.

Bundslam foreslås afvandet i byrådspolitikeres baghaver.

Med det mindre ambitiøse projekt med kun 2 meters vanddybde i robanernes fulde længe, bliver der ikke så meget bundslam at fjerne. Men der bliver dog tale om fjernelse af mindst 700 kubikmeter forurenet slam. Inden slammet kan bortskaffes til deponi i Københavns Nordhavn, skal det meste væde dog fjernes. Det fremgår af dokumenter, som Gladsaxen har fået aktindsigt i, at afvandingen skal foregå på pladsen i Hareskoven i umiddelbar nærhed af flere borgerlige politikeres baghaver.

COWI Consults forslag til placering af afvandingsanlæg ved Skovdiget

COWI Consults forslag til placering af afvandingsanlægget ved Skovbrynet

Firmaet COWI Consult har på baggrund at et projekt til rensning af Sorte Sø i Skanderborg stillet forslag om, at man også i projektet ved Bagsværd Sø anvender såkaldte geotekstilposer til opbevaring af slam, mens afvandingen står på.

Afvanding af slam ved Sorte Sø i Skanderborg i 2009.

Afvanding af slam ved Sorte Sø i Skanderborg i 2009. Foto fra COWI Consults beskrivelse af rensningen af Sorte Sø.

 

Da man ikke kan anvende såkaldte flokuleringsmidler, vil afvandingen af slammet vare længere tid end, hvis man havde kunnet anvende flokuleringsmidler. Det afdrænede vand vil være så forurenet, at det ikke kan ledes tilbage til Bagsværd Sø og skal derfor afledes til offentlig kloak.

Et projekt til 90 millioner kroner.

De samlede omkostninger for hele projektet forventes at løbe op i mindst 90 millioner kroner.

Det forudsættes, at finansieringen skal tilvejebringes via fondsmidler, og af Gladsaxens aktindsigt fremgår det, at projektet allerede har fået tilsagn om støtte på 50 millioner kroner fra en privat fond. Hertil kommer 6,5 millioner, som Lokale- og Anlægsfonden angiveligt har stillet i udsigt for projektet. I følge Gladsaxens oplysninger var dette tilsagn om 6,5 millioner kroner dog tidsbegrænset. Der skal altså ansøges om yderligere 40 millioner kroner blandt private fonde.

Som Gladsaxen kunne afsløre i 2013 er Mærskfonden allerede dybt involveret i projektet.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.