Statsforvaltningen ved at miste tålmodigheden

På baggrund af Gladsaxens artikler i 2012 indledte Statsforvaltningen Hovedstaden en undersøgelse af lovligheden af Gladsaxe Kommunes dispositioner i forbindelse med den kommunale redningsaktion af det konkurstruede fodboldaktieselskab AB A/S.  Statsforvaltningen henvendte sig allerede første gang 9. juli 2012 og bad Gladsaxe Byråd om en udtalelse. Denne udtalelse forelå 27. september 2012. På baggrund af de spørgsmål, som Enhedslisten havde rejst omkring købet af bygningsdele i Gladsaxe Stadion, mente Statsforvaltningen tilsyneladende ikke, at Byrådets svar var tilstrækkelig udtømmende.

Statsforvaltningen bad derfor 22. maj 2013 om en yderligere udtalelse fra Gladsaxe Byråd, hvor Byrådet kræves at forholde sig konkret til følgende forhold:

Statsforvaltningen skal i den anledning anmode Gladsaxe Kommune om nærmere at redegøre for baggrunden for , at kommunen ønsker at købe løsøre og inventar af AB A/B på nuværende tidspunkt.

Kommunen bedes endvidere oplyse, om kommunen  vederlagsfrit overtag er det pågældende inventar og løsøre ved lejeaftalens ophør, eller om der foreligger en anden aftale herom mellem kommunen og AB A/S end lejeaftalens § 3.
Kommunen bedes oplyse, hvornår lejeaftalen udløber .

Kommunen bedes tillige oplyse, hvilken interesse kommunen har i at købe det pågældende inventar og løsøre af AB A/S.
Endelig anmodes kommunen om at frem sende en kopi af lejeaftalen mellem kommunen og AB A/S.

Statsforvaltningen udbad sig hurtig svar, men fik den 10. juni 2913 telefonisk oplysning om, at Gladsaxe Byråd tidligst kunne behandle sagen på mødet i begyndelsen af september 2013. Årsagen til, at Byrådet ikke kunne svare før, var, at sagen forinden skulle behandles af Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget. Da der også kom en sommerferie i vejen kunne Byrådet ikke nå at svare tidligere end september.

Sagen blev allerede behandlet i Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalget 13. august 2013 og det fremgik af mødets dagsorden, at sagen skulle for Økonomiudvalget på udvalgets møde 27. august 2013 og for Byrådet på mødet 3. september 2013.  Sagen standsede imidlertid efter Kultur,- Fritids- og Idrætsudvalgets møde i august. I mellemtiden har der været afholdt adskillige møder i såvel Økonomiudvalg som Byråd uden, at borgmester Karin Søjberg Holst (S) har fundet anledning til at sætte sagen på dagsordenen.

Har Statsforveltningen tabt tålmodigheden over for borgmester Karin Søjberg Holst (S)?

Har Statsforvaltningen tabt tålmodigheden med borgmester Karin Søjberg Holst (S)?

Tålmodigheden opbrugt?

Statsforvaltningen beder i den fornyede henvendelse af 23. oktober 2013 blot om, at Gladsaxe Kommune senest om 2 uger oplyser om, hvor sagen står. Eller som det formuleres i brevet til Gladsaxe Kommune:
Vedrørende fodboldklubben AB A/S’ leje af Gladsaxe Stadion af Gladsaxe Kommune

Statsforvaltningen anmodede den 22. maj 2013 Gladsaxe Kommune om at fremsende yderligere oplysninger i ovennævnte sag.

Gladsaxe Kommune oplyste telefonisk den 10. juni 2013, at byrådets udtalelse først ville foreligge i begyndelsen af september 2013 bl.a. på grund af sommerferie.

Da Statsforvaltningen ikke har modtaget udtalelsen, anmodes kommunen om inden for 2 uger at oplyse, hvorpå sagen beror.”

På den måde kan sagen trække ud til langt på den anden side af det kommende kommunevalg i november, og det kan således ikke udelukkes, at det bliver helt andre byrødder, der kommer til at sidde med ansvaret, end dem, der vedtog at redde AB A/S fra konkursen i sommeren 2012.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.