Spænder Dansk Forening for Rosport ben for udvidelsen af rostadion?

Et brev fra Dansk Forening for Rosport (DFfR) med kommentarer til COWIs rapport om udvidelsen af rostadion på Bagsværd Sø, fik Elitefacilitetsudvalget til at mane til besindighed.

Således skrev konsulent Jakob Færch fra Elitefacilitetsudvalget nu Lokal- og Anlægsfonden i et brev til formanden for DFfR Henning Bay. Baggrunden for brevet var en rundskrivelse fra Henning Bay (DFfR), som nedsabler det forslag til udvidelse af rostadion på Bagsværd Sø, som rådgivningsfirmaet COWI udarbejdede for Elitefacilitetsudvalget og blandt andre Gladsaxe Kommune.

I brevet fra Henning Bay (DFfR) gøres der blandt andet opmærksom på, at “DFfR har tilsluttet sig DIF’s kodeks som Grønt Forbund, ligesom det internationale roforbund (FISA) har tilsluttet sig WWF – Partners For Clean Water for at beskytte vandmiljø, natur og dyreliv”. DFfR fortsætter i brevet “DFfR har derfor ingen interesse i en renovering af Bagsværd Sø, der forringer naturværdier og levesteder for dyr.” Som bekendt indebærer forslaget fra COWI bortgravning af 55.000 kubikmeter jord og fældning af 7.000 kvadratmeter fredskov. Bortgravningen vil i givet fald efterlade et 60 meter dybt ar i søbredden.

Flere spørgsmål fra DFfR.

I brevet rejses der er række kritiske spørgsmål til den løsning, som COWI foreslår og som Gladsaxe Kommune, DIF og Lokale- og anlægsfonden nu arbejder videre med.

Under overskriften “Fredning og natur” giver DFfR udtryk for bekymringen for naturen og det tvivlsomme i, at COWIs planer kræver dispensationer fra den nys vedtagne fredning.

Dansk Forening for Rosport har i sine initiativer for banens udvikling på Bagsværd Sø lagt vægt på en afbalancerede udvikling af faciliteter for rosport og naturinteresser. DFfR’s kontakter til vort internationale forbund FISA i forbindelse med arbejdet med Visionsplanen har ligeledes understreget vigtigheden af dette. Vi undrer os over, at der ikke er taget hensyn til denne balance. Hvorfor er det ikke medtaget som rapportens præmis?
Vi undrer os over, at der nu skal realitetsdrøftes et forslag, som forudsætter endog meget omfattende dispensationer fra konkret regulerede forhold i fredningsplanen.
Er det overvejet, at det er fredningsrejserens (DN) mærkesager, der skal dispenseres fra med stærkt forøgede afgravninger i naturlige bredder, forøget afgravning af uforstyrrede glaciale lag, inddragelse af jomfruelig skov, opfyldninger i søen, ligesom tribuneanlægget synes at blive netop det eksempel på en ’betontribune’, som DN i sagens opstart gentagne gange påstod at rosporten ønskede – og som vi klart afviste?

Til COWIs forslag til landanlæg ved målområdet har DFfR disse kommentarer, der nærmest dokumenterer, at Bagsværd Sø er totalt uegnet til afvikling af international rosport.

Er det overvejet om rapportens forslag til konstruktion af tribune teknisk er mulig og i det hele taget naturforskønnende?
Er det overvejet om det foreslåede tribuneanlæg er udformet i overensstemmelse med fredningsforslagets klart formulerede ønsker om et grønt anlæg?
Ombygningen i forslaget bygger på meget stejle tribuner, som kun kan udføres rent teknisk med omfattende betonkonstruktioner, der skal understøtte den viste terrassering. Hvordan vil beton fremtræde i naturen?
Skal den males grøn som vist på visualiseringerne?
Og hvis ikke der anvendes beton til at støtte de stejle skråninger – er det så overvejet hvordan man vil sikre sig mod jord og mudderskred ved kraftige regnsskyl, som alle meterologer og klimaeksperter forventer mere af?
Vi vurderer, at de stejle tribuner og den nye ø til opfyldninger ligger meget tæt på banen. Det kan have indflydelse på vindforhold på banen. Har man overvejet det? Er det forelagt FISA?
Det omtales ikke i rapporten, men vi forudser, at den sidste del af banen vindmæssigt vil komme til at fremstå som en ’kanalbane’, hvor rosporten er bekendt med, at nærliggende højdedrag og høje skovbryn kan skabe uens læ- og bølgeforhold på banerne. Dette forhold, som kan betyde ulige konkurrenceforhold fx ved kraftige vinde fra sydvest, må nærmere afklares, inden det endelige baneanlæg fastlægges.
Stejlheden af tribunen fremgår af en snittegning i rapporten. Der er tilsyneladende en faktuel fejl. Snittegningen, der definerer bredden på tribunen og dermed de nødvendige indgreb i skoven, ikke er i overensstemmelse med teksten og ej heller visualiseringerne, som lader tribuneanlæggets betonforkanter fremstå grønne.

Heller ikke Herning er god nok.

Med ovenstående udmelding fra DFfR om projektet for Bagsværd Sø synes det som om projektet helt har mistet opbakning fra den vigtigste bruger og initiativtager til projektet.

I juni 2011 undsagde DFfRs Henning Bay også Herning Kommunes planer med ordene “det vil være hamrende skørt” at ændre signaler omkring valg af rostadion, nu fredningen af Bagsværd Sø udviklede sig til fordel for DFfR.

Hvor DFfR så vil realisere sine drømme om et internationalt rostadion er ikke godt at vide.

 

Læs hele DFfRs brev her: Danmarks rostadion

Læs Elitefacilitetsudvalgets svar her: Elitefacilitetsudvalget 21. december 2011

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.