Padderne i TV-byen og Gyngemosen

Mens vi venter på den årlige rapport over paddebestanden i TV-byen, gør Gladsaxen status.Det massive byggeri i TV-byen medførte, at områdets unikke bestand af arten Spidssnudet Frø led alvorlig skade. Det kan man konkludere på baggrund af de rapporter, som Gladsaxe Kommune har fået udarbejdet igennem de sidste år.

Den årlige rapport for 2012 foreligger ikke endnu, men Gladsaxe kommune oplyser, at man regner med at kunne offentliggøre den senere på måneden.

Problemer med bund i fornægtelse.

Byggeriet i TV-byen blev som det meste byggeri igangsat på baggrund af en ny  lokalplan for området. Under udarbejdelsen af lokalplanen tillod en borger sig at gøre opmærksom på, at en sø i TV-byen var levested for den strengt beskyttede art Spidssnudet Frø. Oplysningen blev ikke taget vel imod, og den daværende byplanchef udtalte, at den pågældende sø administrativt var nedlagt. Det var imidlertid en beslutning, som søens ret store bestand af ynglende frøer ikke var blevet gjort opmærksom på. Byplanchefens oplysninger var tilsyneladende ikke tilstrækkelig for et tilstedeværende medlem af byrådet, som rejste sig og tog ordet for at beskylde borgeren for selv at have anbragt frøerne i TV-byen.

Bygherrens massakre.

Fornægtelsen af tilstedeværelsen af de beskyttede frøer i TV-byen medførte, at lokalplanen blev vedtaget og byggeriet kunne gå i gang. Imidlertid havde en afgørelse fra Naturklagenævnet fastslået, at  søen eksisterede og ikke kunne nedlægges. Københavns Amt havde mens søen var bundfrossen fastslået, at den umulig kunne være levested for beskyttede arter en vurdering, som Naturklagenævnet altså var uenig i. Lokalplanen blev også underkendt af Naturklagenævnet, fordi Gladsaxe kommune havde lige lovlig travlt og havde undladt at involvere kommunens borgere efter de regler, som Planloven udstikker.

Da det gik op for bygherren, at spørgsmålet om frøernes eksistens var noget, der skulle tages alvorligt, blev der gået meget drastisk tilværks. Alle områder med græs og buske, som kunne tjene som levesteder for frøerne, blev yderst systemetisk ryddet og fræset i dybden. Selve fræsningen syntes kun at have det formål, at ødelægge frøernes levesteder, da det er almindelig praksis at lægge muldlaget i depot, mens byggeriet står på, for så at lægge det tilbage når byggeriet er overstået, hvilket da også skete i TV-byen, da byggeriet endelig gik i gang.

Systematisk fræsning søndag 24. oktober 2004

Systematisk fræsning søndag 24. oktober 2004

Forgæves indsats.

I den nye lokalplan blev der indarbejdet bestemmelser om, at der skulle tages udstrakt hensyn til frøerne i TV-byen. Det skulle vise sig, at der var en sø mere, end den borgeren oprindeligt havde gjort opmærksom på.

Gladsaxe kommune har fået udarbejdet flere årlige rapporter om paddebestanden i TV-byen. Overordnet kan man sige, at de årlige rapporter har vist, at den oprindelige bestand af frøer i TV-byen næppe vil genopstå i en overskuelig fremtid.

Denne erkendelse fik Gladsaxe kommune til at etablere to søer i Københavns kommunes del af Gyngemosen i håbet om, at disse søer kunne erstatte tabet af yngle- og levesteder i TV-byen.

Sidste års rapport viste imidlertid, at søerne, der kostede skatteborgerne et millionbeløb, ikke havde tiltrukket sig frøernes opmærksomhed. Ydermere kan man  i en VVM-analyse af Høje Gladsaxe Park, som Nordvand har fået udarbejde i efteråret 2012, læse om de to søer, at “det er tvivlsomt om de i deres nuværende form vil kunne udvikle sig til velegnede ynglehabitater for padder”. Se også artiklen om mudderhullerne i Gyngemosen.

Flagermusene har også lidt overlast.

På en nabogrund til TV-byen i den yderste afkrog af kommunen på Gyngemoseværket, ville byrådet opføre en multihal. Områdets ældre bygninger var levesteder for flere flagermusarter, der er omfattet af de samme strenge regler om beskyttelse,  som frøerne i TV-byen.

Belært af erfaringerne fra TV-byen fik Gladsaxe kommune et eksternt rådgivningsfirma til at vurdere i hvilket omfang en nedrivning af de gamle bygninger ville påvirke bestanden af flagermus i området.

Rådgivningsfirmaet kom ikke overraskende til den konklusion, at bygningerne kunne nedrives uden risiko for områdets bestand af flagermus.

Nordvands VVM-analyse beskæftiger sig også med bestanden af flagermus i området ved TV-byen og Gyngemosen, og her er man tilsyneladende ikke ubetinget enig i vurderingen. I hvert fald kan man læse følgende om flagermusene i VVM-analysen: “Gyngemosen har flagermusundersøgelserne i 2012 resulteret i observationer af dværgflagermus og skimmelflagermus. Aktiviteten var dog meget begrænset med meget få individer. Derudover foreligger der tidligere registreringer af enkelte individer af vandflagermus fouragerende over sø nr. 4.
Den lave flagermusaktivitet i Gyngemosen kan skyldes, at der meget få velegnede rastetræer i nærområdet, da beplantningen i parken primært består af yngre træer der ikke er velegnede som rastehabitat. Ligeledes er bebyggelserne i lokalområdet moderne byggeri, som generelt er mere tæt og uden sprækker og huller som flagermus, der raster i huse, kan krybe ind i.”

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune, Natur. Bogmærk permalinket.