Læk afslører: Gladsaxe Byråds køb var uden reel værdi

Gladsaxe Byråds køb af  bygningsdele for 2 mio. skattekroner har efter forvaltningens vurdering ingen reel værdi. Det fremgår af et lækket internt dokument, som Gladsaxen er kommet i besiddelse af.

Gladsaxen har fået aktindsigt i sagen om Byrådets beslutning om at redde det gældsplagede selskab AB A/S fra konkurs. Aktindsigten omfattede bl. a. et internt notat fra Gladsaxe Kommunes afdeling for Økonomi og Analyse, hvor er stor del af konklusionen var udeladt. Notatet beskæftiger sig med økonomi i det gældsplagede selskab AB A/S og værdien af det, som AB A/S tilbød Gladsaxe Kommune at overtage for 2 mio. skattekroner.

Gladsaxen er via en læk kommet i besiddelse af notatets fulde ordlyd og kan nu løfte sløret for den sønderlemmende kritik af de økonomiske forhold i selskabet AB A/S. I et andet lækket dokument mere end  antyder forvaltningen, at et af redningsforslagene fra AB A/S har karakter af returkommission.

Under overskriften AB A/S, Regnskab 2011 samt budget 2012 og 2013 skriver Økonomi og Analyse den 18. juni følgende:

Konklusion
Ved en gennemgang af regnskabet kan det konkluderes, at klubben er meget forgældet og ikke har den nødvendige kapital, hverken på kort eller lang sigt, til at komme ud af denne gældskrise.
Klubben er af flere omgange tilført kapital, hvoraf en del af kapitalen er tilført som ansvarlig lånekapital.
Selskabet har en negativ egenkapital pr. 31.12.2011 på -6,7 mio. kr.
Likviditetsgraden er ekstrem lav.
Tre nærtstående parter, heraf to bestyrelsesmedlemmer, har indskudt samlet 11,0 mio. kr. som ansvarlig lånekapital til selskabet mod pant i bl.a. inventar og indretning af lejede lokaler svarende til regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011 på 3,2 mio. kr.
Af de 11,0 mio. kr. skal 10,2 mio. kr. jf. gældsbreve udstedt i juni 2011 udbetales på anfordring pr. 31.03.2013. Det fremsendte budget for 2013 tager ikke højde for evt. indfrielse af denne gæld.
Selskabets anlægsaktiver er regnskabsmæssigt nedskrevet til 2,7 mio. kr., men da der primært er tale om indretning af lejede lokaler, er den reelle markedsværdi begrænset.

Selskabet har fremsendt reviderede budgetter for 2012 og 2013. Budgettet for 2012 bygger på forudsætninger om øgede indtægter fra juli og frem sammenlignet med tidligere fremsendt forecast for 2012. Disse forudsætninger kan ikke umiddelbart efterprøves.


Herudover er der i samme periode forudsat besparelser på spillertruppen og på
salg/administration. Selskabet vurderer, at der vil være et udækket likviditetsbehov på 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 og frem.

..

Den foreløbige gennemgang af budgetter og regnskaber for selskabet viser, at Gladsaxe Kommune ved ovenstående køb samt indgåelse af tidsbegrænset sponsoraftale, vil medvirke til at afhjælpe AB A/S’s aktuelle likviditetskrise, men der er ingen garanti for, at selskabet ikke igen kommer i økonomiske vanskeligheder over tid. Det underbygges af, at selskabet har en gældsforpligtelse på 10,2 mio.kr., som to bestyrelsesmedlemmer, samt yderligere en juridisk person, har indskudt som ansvarlig lånekapital, der forfalder til betaling på anfordring pr. 31.03.2013.

Revisionen bemærkninger endvidere, at der er usikkerhed forbundet med et af selskabets tilgodehavender, der er indregnet i årsrapporten med en værdi af 2,2 mio. kr. [tilgodehavende hos bestyrelsesmedlem i AB selskabet AB 2010 Aps., udlandsdanskeren Torben Mærsk, redaktionen], og at AB’s ledelse forventer, at tilgodehavendet bliver indfriet.
John Andersen har på møde 15.06.2012 oplyst, at tilgodehavendet ikke forventes indfriet fuldt ud.”

I et andet lækket dokument fra et møde 12. juni 2012 skriver forvaltningen bl.a.

“Køb af Lounge
Ikke umiddelbar mulig, dels på grund af lånerammen, som er helt opbrugt, og dette ville blive betragtet som et lån.
Alternativt: vi får værdisat loungen og indhold af fx EC, og laver en kontant handel med AB A/S. det kræver en omprioritering inden for budget 2012 – forligspartier skal indkaldes.
Zymbion uden Ebbes kommentarer:
Hvis vi køber et Zymbionprojekt af AB, som så går konkurs, hvad så med de involverede borgere?
Hvordan sikre os og borgerne? Der er lidt for [meget] returkommission over konstruktionen. Der er usikkerhed forbundet med det, skønner BYS og BOA.

Vores budskab til AB
Rolig nu. Vi skal undersøge dette grundigt og ordentligt.
Vi skal have budgettal for 2013 og 2014 og vi skal have planer, der underbygger deres fremtidige indtægtskilder på en troværdig og realistisk vis.
Usikkerheden er: transfer- og eventindtægter. Hvad er vores sikkerhed for at tingene vil lykkes?
De skal redegøre for, hvorfor deres faktiske tal afviger på væsentlige punkter.
Vi bør opfordre AB til, at de involverer andre sponsorer mm, der er villige til at indgå i en redningsaktion sammen med GLX. Og at vi bliver delagtiggjort med disse henvendelser.
AB skal have en plan for, hvad gør de med deres økonomistyring nu og i fremtiden. Fx punktet ” afvikling af kampe” det ser ud som om de ikke har justeret udgifter/indtægter i forhold til de faktiske forhold/aktiviteten.
Hvordan vil de i fremtiden justere på den store udgiftspost vedr. spillertruppen, som er langt den største post?
Mødedeltagernes konklusion
Vi vil gerne forsøge at hjælpe dem, men vi kan ikke handle med pistolen for panden.

Økonomi og Analyses vurdering bakkes op af firmaet H.W. Larsen, der i en mail til kommunen gør opmærksom på, at der er tale om inventar og udstyr specialfremstillet til Gladsaxe Stadion, hvorfor handelsværdi er yderst ringe. H.W. Larsen giver endvidere udtryk for, at den vurderingsopgave forvaltningen har bedt firmaet udføre er yderst vanskelig. Formentlig fordi forvaltningen beder om er vurdering af noget, som ingen værdi har for andre, og derfor ikke kan sælges på et frit marked.

Gladsaxens aktindsigt viser i øvrigt, at der har hersket en heftig aktivitet på Rådhuset  for at gøre det muligt at udbetale de 2 mio. kr. skattekroner til fallitboet AB A/S inden 30. juni.

Med det nu lækkede dokument fra Økonomi og Analyse forekommer denne hektiske aktivitet ikke at have haft andet formål end at producere et figenblad, som kunne dække over det faktum, at Byrådet i virkeligheden ville forære 2 mio. skattekroner til et selskab, der end ikke i sit budget for det kommende år demonstrerer evnen til at overleve rent økonomisk.

Dette indlæg blev udgivet i AB A/S, Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.