Klage over ekspropriation får opsættende virkning.

I sagen om ekspropriationen af en ejendom på Laurentsvej 34 har ejerens advokat nu klaget til Vejdirektoratet og anmodet om, at klagen gives opsættende virkning. I en afgørelse fra 11. juli har Vejdirektoratet valgt at imødekomme kravet om klagens opsættende virkning. Vejdirektoratet begrunder afgørelse således:

Vurdering og konklusion

Den konkrete afgørelse af, om en klage bør tillægges opsættende virkning, må bero på en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, over for arten og omfanget af den skade, den pågældende kan blive påført, ligesom det må tillægges betydning, om der efter en foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for påstanden om ugyldighed.

I denne sag er der tale om en særdeles indgribende foranstaltning, idet kommunen har eksproprieret ejendommen matr. nr. 3 ak, i sin helhed med henblik på at nedrive bygningen på ejendommen.

Det fremgår ikke af kommunens udtalelse af 10. juli 2014, at der foreligger et aktuelt behov for at påbegynde nedrivningen af bygningen. Kommunen har således oplyst, at der endnu ikke er godkendt planer for udbygningen af området.

Kommunen har ikke godtgjort, at der foreligger særlige uopsættelige offentlige interesser, der taler for at iværksætte nedrivningen af bygningen på ejendommen med øjeblikkelig virkning.

På grund af indgrebets omfang, og da der ikke er oplyst om forhold, der kan føre til tab for kommunen f.eks. på grund af indgåede aftaler, tillægger vi hermed klagen af 3. juli 2014 opsættende virkning.

Ingen aktuelle planer om byggeri i området

Gladsaxen har søgt aktindsigt i planerne om byggeri i området. Efter flere rykkere for svar fra byggesagskontoret, har vi overraskende modtaget svar fra byplankontoret med besked om, at kommunen endnu ikke har modtaget byggeandragende fra bygherren.

Det er ejendomsselskabet Sophienberg, der ejer grundene i området. Gladsaxen har forsøgt at få en udtalelse fra selskabet, men selvom medarbejderen har læst vores forespørgsel, har vedkommende ikke ikke ment det nødvendigt at svare eller sørge for at andre svarer.

Gladsaxen bevilget løbende aktindsigt

Den videre gang i klagesagen afventer nu en udtalelse fra Gladsaxe Kommune, som kommunen forventer at kunne fremsende senest 6. august 2014.

Vejdirektoratet har valgt at give Gladsaxen løbende aktindsigt i sagen, hvilket vi aldrig har oplevet med Gladsaxe Kommune.

Gladsaxen følger op på sagen.

Dette indlæg blev udgivet i Gladsaxe Kommune. Bogmærk permalinket.