Historisk: Beboerne ved Branddammen

Gladsaxen fortsætter her med offentliggørelsen af ældre artikler. Desværre synes historien at kunne være skrevet i dag og ikke i 1981.

IKKE IMOD NYBYGGERI

 

De aktive beboere omkring Branddammen har endnu et udspil klar. Det kan tilpasses den eksiste­rende bebyggelse sammen med det kommende ny­byggeri ved Gladsaxe kirke.

 

Mange Gladsaxe-borgere har sikkert i den senere tid været på udflugt til et be­stemt sted i kommunen området omkring Gladsaxe Kirke og den gamle Branddam.

Det område,hvor der er planer om nyt bo­ligbyggeri, og hvor de nuværende beboere kæmper mod at blive slettet af kommune­kortet
Flot er der nede omkring dammen, med store træer, dejlig græsplæne, mange æn­der, nogle ældre huse i mange farver og fa­coner, nogle med bin­dingsværk og stråtag, andre af nyere dato.

Lokalplan

Den direkte anled­ning til. at GLADSAXEN har været, på be­søg i området er, at kommunalbestyrelsen har ladet udarbejde en lokalplan.

Den indeholder pla­nen for det nye boligbyggeri i området (se figur 1). Og i den forbindelse er der 2 måneder, hvor de implicerede par­ter og andre borgere har mulighed for at gøre indsigelser, kommentere forslaget o. lign.

Denne frist udløb­er d. 15. juni, så vi har besøgt to be­boere for at høre nær mere om, hvordan det går med kampen for at bevare Det gamle Gladsaxe.

Byggeriet

Ifølge Kirsten og Arne på Branddamsvej er problemet ikke ny­byggeri . Beboerne øn­sker atter engang at præcisere, at de ikke er imod nybyggeri.

Deres ønske er at søge at tilpasse den eksisterende bebyg­gelse, 11 huse, de to gamle gårde og Brand­dammen,  til den nye bebyggelse med tæt- lav rækkehuse i flere etager.

De er udmærket klar over, at ikke alle huse er bevaringsvær­dige, bl.a. på grund af dårlig stand o. lign. Men husene har en personlig værdi for de mennesker, som bor i dem. Flere er af ældre dato, i en­kelte huse er det an­den og tredje genera­tion, der nu bebor dem.

Historisk værdi

Sagen omkring husenes stand, eventuelle værdi som minde om Gladsaxes forhisto­rie har været disku­teret. Fredningssty­relsen har været inde i billedet med nogle vurderinger angående de enkelte huse i om­rådet. Dette er dog først sket, efter at lokalplanforslaget er udarbejdet.

Resultatet af disse vurderinger har der­for ikke haft indvir­kning på det forslag, der er til debat for øjeblikket.

Imidlertid ligger der i Fredningssty­relsens rapport en påpegning af en vis værdi i nogle bestem­te huse omkring Branddammen.

Men rapporten tager ikke præcis stilling til disse problemer. Derfor kan man nok ikke forvente, at Fredningsstyrelsens vurderinger vil komme til at spille nogen central rolle i denne sags videre forløb.

Dårlig information

Men hvorfor alt dette postyr? Beboerne føler sig svigtet af politiker­ne og embedsmændene på rådhuset.

Det projekt, der nu ligger til debat, og som har sat sindene i oprør, starter helt tilbage i 1980.

Beboerne blev ind­budt til et oriente­rende møde. Her blev det oplyst, at det var lige oppe over med at udskrive en arkitektkonkurrence for området (det var for flere år siden besluttet at udlægge det til boligformål).

Først da resultatet af konkurrencen fore­lå – beboerne kunne læse det i avisen samme dag, som de var indbudt til møde her­om – kunne beboerne ane, hvor det bar hen ad(de bange anelser beboerne dengang hav­de er senere blevet bekræftet).

I januar måned i år beslutter nogle bebo­ere at samle alle de implicerede beboere for at gøre opmærksom på deres utilfreds­hed. Foreningen “Det gamle Gladsaxe’s Ven­ner stiftes.

Denne udarbejder et første alternativt forslag for området, hvor de eksisterende gamle huse bevares. Men forslaget har ik­ke indgået særligt meget i overvejelser­ne på rådhuset.

Hvilken slags kamp?

Fra flere sider, heriblandt mange po­litikeres, er beboer­ne blevet beskyldt for at føre en følelsesladet kamp for nogle helt personlige interesser.

Beboerne fra Brand­dammen lægger da hel­ler ikke skjul på dette. Hvorfor må det ikke være en person­lig kamp – dette her? Det er deres huse og boliger, der er truet – mange har boet der i mange år eller er måske endda opvokset der og ønsker at fortsætte med at bo der.

I den nyeste plan beboerne har udarbej­det, er der taget hensyn til den spred­te bebyggelse, som for øjeblikket ligger i området. De fleste huse er foreslået be­varet, som de ligger. Så er den nye bebyg­gelse placeret udenom (se figur 2: alternativ 2)

Beboernes forslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfaringer

Hvad har beboerne lært af denne sag? (den er jo ikke af­sluttet endnu!), og hvilke erfaringer kan man evt. give videre til andre af kommu­nens borgere? Andre kunne tænkes at komme i lignende situation­er.

Det har været et stort slid for de in­volverede personer at være med til alt det­te. Det skal trods alt foregå i ens fri­tid, bliver det flere gange præciseret fle­re gange af både Kir­sten og Arne.

Det er svært at konkurrere med kommu­nens teknikere – de er eksperter og har mange hjælpemidler til deres rådighed. Dog mener beboerne, at deres nyeste ud­spil (alternativ 2) kan måle sig med kom­munens forslag – de har efterhånden lært meget undervejs i denne sag.

Det vigtigste som Kirsten og Arne kan fremhæve er dette, at i sådanne sager skal man være mange mennesker sammen (vi har på det seneste allieret os med eksperter) – den enkelte bliver ikke hørt, og der bliver næppe taget hensyn til denne – om der bliver det i den­ne sag, skønt der er flere involveret, vil tiden vise.

En anden ting bebo­erne har lært, er den manglende hjælp og de dårlige erfaringer med embedsmændene på rådhuset. Det er svært at trække op­lysningerne fra dem,, og de er ikke særlig villige til at samar­bejde. Endelig er der den dårlige informa­tion fra kommunen til de implicerede borge­re – ofte til den en­kelte beboer pr. brev

Lyspunkter

Trods den seje kamp er der nogle lyspunk­ter for de aktive be­boere .

Mange mennesker rundt om i hele kommunen har været med til at bakke op omkring Det gamle Gladsaxe. Bl.a. har 3142 menne­sker skrevet under på en protestskrivelse – som støtte for sag­en.

Endelig har denne sag gjort miljøet i området endnu bedre. Beboerne er, bl.a. i kraft af kommunens behandling af dem blevet tømret godt og grundigt sammen.

Annemarie og Henrik

Dette indlæg blev udgivet i Historisk. Bogmærk permalinket.