Bagsværd Sø fredet

Natur- og Miljøklagenævnet har i dag meddelt, at nævnet har vedtaget en fredning af Bagsværd Sø med omgivelser. Fredningssagen blev i sin tid rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Gladsaxe Kommune i fællesskab. Men Gladsaxe Kommune fik kolde fødder og valgte i sidste øjeblik at gå solo sammen med rosporten for at varetage dens interesser.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Lars Busck (formand), Ole Pilgaard Andersen, Christian Bundegaard, Martin Glerup, Leif Hermann, Britta Schall Holberg, Per Larsen, Poul Søgaard, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.
Nævnet har enstemmigt besluttet at gennemføre fredningen.
Nævnet har i enighed besluttet, at de afgrænsede dele af Aldershvile Skov og Bøndernes Hegn skal indgå i fredningen, mens matr.nr. 28bø og 28ca Kgs. Lyngby, Christians, udgår af fredningen. Fredningsnævnet har på fredningskortet klart indtegnet Lyngby-Taarbæk Kommunes arealer, matr.nr. 18b og 18nu Virum By, Sorgenfri, som en del af fredningsområdet, men undladt at nævne arealerne i lodsejerfortegnelsen. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at kommunens arealer ved Lyngby Åmose skal indgå i fredningen. Derimod bør den indtegnede del af matr.nr. 1ak Frederiksdal, Sorgenfri, som
på kortet ikke klart er fremhævet som fredet og ej heller fremgår af lodsejerfortegnelsen, udgå af fredningen.

Der skal ikke være offentlig adgang til hegnede havearealer, herunder kostskolens areal. Nævnet finder samtidig, at fredningen ikke skal være til hinder for – af sikkerhedsmæssige grunde – at begrænse offentlighedens adgang til Marienborg.
Hvis eksisterende hegn mellem den offentlige sti (sti nr. 7) og Lyngby Sø skal udskiftes, kan hegnet kun udskiftes med levende hegn. Det er ikke tilladt at opsætte nye hegn, hvor der ikke er eksisterende hegn.
Nævnet finder, at en nærmere identificering af hvilke træer, der er ”større, ældre træer”, må indgå i plejeplanen.
Fredningen skal ikke være til hinder for, at rosporten kan fjerne siv af sikkerhedsmæssige årsager.
Nævnet ophæver de to ældre fredninger ved Nybrovej af 9. maj 1954 og Lyngby Åmose af 14. januar 1949 samt Fredningsnævnet for Københavns fredning af 22. april 2010. Nævnet beslutter samtidig, at nærværende fredning træder i stedet for bestemmelserne af fredningslignede karakter i afgørelsen fra Ekspropriationskommissionen af 26. maj 1950.
Nævnet tager ikke stilling til, om der kan anlægges en parkeringsplads på matr.nr. 1fy Frederiksdal, Sorgenfri, idet fredningsnævnet – som 1. instans – ikke har taget stilling til klagers anmodning.
Endelig fastholder nævnet indholdet af de øvrige bestemmelser i Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 22. april 2010, dog med mindre redaktionelle ændringer.

Fredningens formålspragraf er næsten uændret i forhold til Fredningsnævnets oprindelige afgørelse:

Fredningens formål
§ 1. Fredningen har til formål
– At bevare og forbedre områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter.
– At bevare og forbedre levemulighederne for plante- og dyreliv.
– At sikre de kulturhistoriske og geologiske kvaliteter.
– At sikre offentlighedens adgang.
– At sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter.
– At skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning.

Når Gladsaxen har nærlæst frendningen vender vi tilbage med mere om sagen.

Bagsværd Sø fredet

Bagsværd Sø fredet

Dette indlæg blev udgivet i DN i Gladsaxe, Gladsaxe Kommune, Natur, Rostadion. Bogmærk permalinket.